Skoči na glavno vsebino

Preverjanje in ocenjevanje

Učitelj preverja znanje učenca sprotno pri vseh predmetih. Preverjanje je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja, razumevanju posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume. Ocenjevanje je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju učnih vsebin.

Učitelji učence seznanijo s pravili in načini ocenjevanja znanja pri posameznih učnih predmetih. Pisno ocenjevanje znanja morajo učitelji najaviti vnaprej. Učenčevo znanje na podlagi pisnih izdelkov se lahko oceni največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Znanje se ocenjuje tudi na podlagi ustnih odgovorov, pisnih, likovnih, tehničnih, praktičnih in drugih izdelkov.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

V primeru morebitnih nejasnosti v zvezi z ocenjevanjem se je potrebno pogovoriti z učiteljem, razrednikom, svetovalno službo ali vodstvom šole.

Dostopnost