Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi ob istem času rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev, ki so namenjene učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Za učence 6. in 9. razreda je nacionalno preverjanje obvezno.

V 9. razredu se izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. V letošnjem šolskem letu bo za našo šolo tretji predmet tehnika in tehnologija.

V 6. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 3. razredu bomo tudi v šolskem letu 2108/2019 poskusno izvajali NPZ matematike in slovenščine.

  • 7. maj 2019 – slovenščina, 6. in 9. razred
  • 9. maj 2019 – matematika, 6. in 9. razred
  • 13. maj 2019 – angleščina 6. razred
  • 13. maj 2019 – domovinska in državljanska kultura in etika

Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo:

  • prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
  • sproti preverjati učinkovitost učnih načrtov,
  • pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,
  • razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

V šolskem letu 2017/2018 smo bili vključeni v projekt poizkusno izvajanje NPZ v tretjem razredu. S poizkusnim preverjanjem znanja iz matematike in slovenščine bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu.

Pripravo in izvedbo nacionalnega preverjanja znanja bo koordiniral in izpeljal Anton Linec.