Delo z nadarjenimi

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Temeljna načela dela z nadarjenimi učenci so tako: širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov z upoštevanjem individualnosti posameznega učenca. V skladu s konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci se v 3. razredu na predlog učitelja izvede evidentiranje uspešnih učencev. Ob tem se opravi razgovor s starši, ki podpišejo soglasje za izvedbo identifikacije in psihološkega testiranja učenca. Skladno se nato v 4. razredu identificira področja nadarjenosti posameznega učenca in izvede psihološko testiranje s testom sposobnosti in ustvarjalnosti.

Strokovni delavci šole se pri pripravi programov za nadarjene učence povezujejo in sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju obogatitvenih dejavnostih, ki potekajo na šoli. Z mrežo različnih ponudb, s spodbujanjem ustvarjalnosti, kreativnosti ter s širitvijo in poglabljanjem znanja se načrtuje vključevanje nadarjenih učencev v različne šolske in obšolske aktivnosti ter dopolnilne programe. Pri posameznem učencu se upošteva sposobnosti in močne interese z vzpostavljanjem mentorskih odnosov med učencem in učiteljem skozi različne oblike sodelovalnega učenja. Ob tem je pomembno, da ima učenec tudi spodbudno podporo staršev.

Učence usmerjamo v različne dejavnosti in aktivnosti na šolski, lokalni in državni ravni (v sodelovanju z zunanjimi športnimi, kulturnimi in izobraževalnimi institucijami) na likovnem, glasbenem, dramskem, literarnem, športnem in tehničnem področju. Skozi vse šolsko leto se učence spodbuja z obiskovanjem različnih oblik dodatnega pouka in ur priprave na tekmovanja iz znanj. V šolskem letu organiziramo preko dvajset tekmovanj iz znanj za učence od 1. do 9. razreda. Učence spodbujamo k vključevanju v različne interesne dejavnosti, večdnevne tematske tabore in strokovne ekskurzije, ki jih za posamezno šolsko leto pripravi šola, in za projekte, ki jih vodijo strokovni delavci.

Učenci, ki svojo perspektivnost izkazujejo tudi izven šole, lahko pridobijo glede na vrsto aktivnosti in dosežke tudi poseben status:

  • status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti;
  • status učenca vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti;
  • status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;
  • status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. O dodelitvi statusa odloči ravnateljica. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnateljica na predlog staršev učenca, razrednika ali učiteljskega zbora. Pred tem se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. V šolskem letu 2020/21 je imelo status perspektivnega športnika sedem učencev in šest učenk  ter status perspektivnega mladega umetnika dva učenca in ena učenka.

Uspehe učencev prepoznamo in nagradimo med šolskim letom in ob zaključku šolskega leta z vpisom v Zlato knjigo, kamor se vpišejo uspešni učenci na učnem področju, in v Knjigo dosežkov, kamor se vpišejo učenci z dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanj, športa, glasbene in likovne umetnosti.

Posamezne zaporedne stopnje dela z nadarjenimi po triletjih:

Obdobje Razred Vsebina Kriteriji
Prvo triletje 3. razred Evidentiranje nadarjenih učencev

Učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji,

mnenje svetovalne službe

Drugo triletje 4. razred, 5. razred Identifikacija področij nadarjenosti Sposobnost sklepanja, razumevanje in pomnjenje snovi, ustvarjalnost, motiviranost in interesi, vodstvene, telesno-gibalne sposobnosti, dosežki na umetniških, praktično-tehničnih področjih, seznanitev in pridobitev mnenja staršev, podpis soglasja. Testiranje: uporaba metodoloških instrumentov, 1. test sposobnosti, 2. test ustvarjalnosti
Tretje triletje 5. razred, 6.–9. razreda Oblike dela z učenci Svetovanje učencu, portfolijo učenca, vključevanje k dodatnemu pouku, priprava za udeležbo na tekmovanjih, vključevanje v različne oblike dejavnosti (prireditve, tabori, tutorstvo …)

Podatki za šolsko leto 2021/22 po področjih nadarjenosti, učenci od 5. do 9. razreda:

Učno področje Voditeljsko področje Glasbeno področje Likovno področje Dramsko področje Gibalno področje Literarno področje Tehnično področje
19 15 15 13 16 11 16 10

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost