Jutranje varstvo, podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda in je na matični šoli organizirano od 6.00 do 7.20, v Temenici pa od 6.20 do 7.20. Jutranje varstvo bo organizirano tudi za učence ostalih razredov do popolnitve skupine (28 učencev). Jutranje varstvo je strokovno vodeno, zajema pa: počitek, pogovor, sprostitveno dejavnost, zajtrk in pripravo na pouk.

Splošni cilji jutranjega varstva so:
– zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja, v katerem učenci lahko pričakajo pouk;
– organizacija počitka ali dejavnosti, ki učence veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk;
– navajanje učencev na samostojnost.

Splošne cilje bodo učiteljice jutranjega varstva realizirale prek načrtovanih pedagoških dejavnosti. Starše bomo spodbujali, naj svoje otroke postopoma navajajo na samostojnost in jih skušajo pripraviti do tega, da bodo od 3. razreda dalje sposobni sami hoditi v šolo ob dogovorjenem času.

Varstvo vozačev

Varstvo vozačev je oblika vzgojnega dela z učenci, ki po pouku do prevoza domov potrebujejo varstvo.
Varstvo vozačev financira Občina Ivančna Gorica in je za učence brezplačno. Varstvo bo zagotovljeno od 11.55 do 13.45.

Za učence, ki se vozijo v šolo z avtobusom, bomo organizirali varstvo vozačev po končanem pouku do odhoda prvih šolskih avtobusov. Varstvo vozačev opravljajo razredne in predmetne učiteljice. Za nadzor učencev, ki odhajajo z avtobusom ob 13. uri, je zadolžen dežurni učitelj razredne stopnje. Za nadzor učencev, ki čakajo na avtobus ob 13.45 (praviloma so to učenci predmetne stopnje), mora na avtobusni postaji poskrbeti dežurni učitelj na predmetni stopnji.

Učenci morajo po končanem pouku oditi v prostor za varstvo vozačev. Učitelji v varstvu vodijo evidenco prisotnosti učencev, ki je podlaga za obvestila staršem o obisku njihovih otrok v varstvu.

Varstvo vozačev bo praviloma potekalo v učilnici 154.
Varstvo vozačev vodi in koordinira Veronika Zajc.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda in praviloma traja od 11.05 do 16.30. Namenjeno je varstvu po končanem pouku in se začne s kosilom za vse učence, sledijo sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje s pisanjem domačih nalog ter ustvarjalno preživljanje prostega časa. Še posebej prosimo starše, da v času samostojnega učenja in priprave na pouk za naslednji dan ne motijo učnega procesa v času od 13.00 do 14.15. Pri samostojnem učenju in pisanju nalog učitelj nudi učencem individualno pomoč, vendar ni odgovoren, da je naloga v celoti in pravilno rešena. Starši morajo z otrokom pregledati šolsko delo, preveriti njihovo znanje ter dokončati domačo nalogo. Če bo učenec v času podaljšanega bivanja obiskoval interesne dejavnosti in druge izvenšolske dejavnosti, je mentor dejavnosti dolžan poskrbeti za organiziran odhod in prihod učencev v podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja lahko dobite informacije na telefonski številki 040 125 521.

Podaljšano bivanje ni varstvo, temveč nadgradnja rednega programa oziroma pouka. Za tovrstno obliko se sicer odločajo predvsem starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni. Vključevanje učencev v program je prostovoljno. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi. Staršem programa ni potrebno posebej plačevati (razen za različne dodatne materiale, ki jih učenci potrebujejo pri pouku v OPB), za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, plačajo le prehrano.

Za dosego cilja razvijanje odgovornosti bomo učence navajali na: urejenost šolskih potrebščin in pripomočkov, skrb za opravljanje domačih nalog, odgovorno uporabljanje didaktičnega materiala in igrač, pravilno ločevanje odpadkov, spoštljiv odnos, samostojno opravljanje domačih nalog, samostojno reševanje medvrstniških konfliktov, samostojno skrb za red, samostojno pridobitev manjkajoče učne snovi, medsebojno pomoč, kulturno prehranjevanje.

V začetku šolskega leta se učitelj z učenci dogovori o pravilih vedenja, seznani jih s pravili obnašanja na zunanjih igriščih. Sprostitvene dejavnosti na zunanjih igriščih morajo biti vsakodnevno skrbno načrtovane, vodene in nadzorovane s strani učitelja PB. Z učitelji, ki nadomeščajo v PB, se vedno vzpostavi osebni stik in pogovor, v katerem se poda navodila o poteku dnevnih dejavnosti in informacije o učencih skupine. Starši oz. zakoniti zastopniki so dolžni podati natančne informacije o tem, kdo bo prevzemal otroke, in pisno sporočiti morebitne spremembe.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost