Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Na šoli smo skladno s šolsko zakonodajo – številom učencev v 7., 8. in 9. razredu – v šolskem letu 2019/2020 oblikovali 17 skupin pouka izbirnih predmetov. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko največ 20 učencev.

Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto vsebinsko nadgrajujejo. Učenec z učenjem triletnega izbirnega predmeta lahko začne tudi v 7. in 8. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini so lahko učenci različnih razredov zadnjega triletja. Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na določen razred, lahko izberejo le učenci tega razreda.

Izbirni predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se praviloma izvajajo 6., 7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo.

Predmet Razred Št. uč. Št. sk. Učitelj Št. ur
Nemščina I 7. 17 1 Jana Crnkovič 2
Nemščina II 8. 10 1 Jana Crnkovič 2
Nemščina III 9. 8 1 Lea Kastelic 2
Rač. urejanje besedil 7. 8 1 Izidor Gabrijel 1
Org. v narav. in umet. ok. 7.−9. 18 1 Sabina Rozina 1
Šport za sprostitev 9. 32 2 Robert Bregar, Martina Zajc 2
Obdelava gradiv – les 7. 6 1 Marija Zajc 1
Ansambelska igra 7.−9. 7 1 Simona Zvonar 1
Obdelava gradiv – kovine 9. 8 1 Marija Zajc 1
Sodobna priprava hrane 7.−9. 12 1 Sonja Škof 1
Gledališki klub 7.−9. 9 1 Barbara Kostrevc 1
Šport za zdravje 8. 33 2 Robert Bregar, Martina Zajc 2
Šah 7.−9. 21 1 Karla Oven 1
Matematične delavnice 7.−9. 7 1 Mateja Lesjak 1
Španščina 7.−9. 18 1 Katja Peršak 2
SKUPAJ:   213 17   21

 

Neobvezni izbirni predmeti na razredni stopnji:

Predmet Razred Št. uč. Št. sk. Učitelj Št. ur
Angleščina 1. 51 2 Marcel-Talt Lah 4
Nemščina 4., 5., 6. 40 2 Jana Zupanc, Jana Crnkovič 4
Računalništvo 4., 5., 6. 37 2 Mateja Lesjak 2
Tehnika 4., 5., 6. 21 1 Marija Zajc 1
Šport 4., 5., 6. 29 2 Karla Oven, Martina Zajc 2
SKUPAJ   178 9   13