Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Vsi (obvezni) izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim v predmetniku namenjeni po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2023/2024

Vodnik po izbirnih predmetih za 7. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 8. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 9. razred


IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

PREDMET

RAZRED

IZVAJALEC

Nemščina I, II

7., 8.

Jana Crnkovič

Nemščina III

9.

Jana Crnkovič

Likovno snovanje 3

9.

Jelka Rojec

Gledališki klub

7., 8., 9.

Nejka Omahen Šikonja

Multimedija

8.

Izidor Gabrijel

Izbrani šport – odbojka

9.

Martina Zajc

Organizmi v naravi in umetnem okolju

7., 8., 9.

Sabina Rozina

Šahovske strategije in kombiniranje

8., 9.

Karla Oven

Šahovske osnove

7.

Karla Oven

Računalniška omrežja

9.

Izidor Gabrijel

Rastline in človek

7., 8., 9.

Sabina Rozina

Klekljanje

7., 8., 9.

Angelca Mohorič

Sodobna priprava hrane

7., 8., 9.

Barbara Jordan

Španščina 2

8., 9.

Katja Peršak

Šport za zdravje

7.

Jernej Rozman

Šport za sprostitev

8.

Jernej Rozman

Astronomija: zvezde in vesolje

7., 8., 9.

Zala Vidic

 


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih izbirnih predmetov imajo učenci 1. razreda ter od 4. do 9. razreda možnost izbrati tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole. Učenci se vanje vključijo prostovoljno, vendar pa so – če si izberejo neobvezni izbirni predmet – slednjega dolžni redno obiskovati do konca šolskega leta. Med šolskim letom pridobivajo ocene, ob koncu leta pa so zaključne ocene predmetov vpisane v spričevalo in so enakovredne ocenam drugih predmetov. Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v obsegu ene ure tedensko, z izjemo tujega jezika, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. V načrtovanem šolskem letu izvajamo na matični šoli naslednje neobvezne izbirne predmete: angleščina, nemščina, računalništvo, šport, tehnika.

PREDMET

RAZRED

PREDMET

RAZRED

PREDMET

RAZRED

Angleščina

1.

Računalništvo

4., 5., 6.

Šport

4., 5., 6.

Nemščina

4., 5., 6.

Umetnost

4., 5., 6.

 

 

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24

Vodnik po neobveznem izbirnem predmetu za 1. razred

Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za 4. 5. in 6. razred

 


OBRAZCI:
 
Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

Dostopnost