Pouk

Pouk je ena izmed najpomembnejših komponent vzgojno-izobraževalnega procesa. Vsi udeleženci si želimo kakovosten pouk, ki bi učence pritegnil, v njih vzbudil vedoželjnost, in da bi z njegovo pomočjo učenci prišli do znanja, ki bi bilo trajno in uporabno.

Zavedamo se, da pouk na daljavo ne more v celoti nadomestiti pouka v šoli, ki poteka v običajni učilnici. Je pa zagotovo dobra pomoč pri izvedbi pouka takrat, ko pouk v šoli zaradi različnih razlogov ni mogoč. Več o izobraževanju v razmerah povezanih s pandemijo si lahko preberete v dokumentu.

Na podlagi nacionalnih preverjanj znanja strokovni aktivi MAT, SLJ in tretjega predmeta vsako leto naredijo natančno analizo, kje so naša močna in kje šibka področja poučevanja, ter naredijo načrt, kako ohraniti močna in kako odpraviti šibka področja.

Cilji, ki smo si jih zadali za šolsko leto 2021/2022:
– spodbujati sprotno učenje učencev;
– izboljšati bralno (matematično, naravoslovno) pismenost;
– izboljšati računalniško pismenost;
– povezovati različne vsebine (znotraj istega predmeta);
– izboljšati utemeljevanje ter uporabnost in trajnost znanja.

Dejavnosti, s pomočjo katerih naj bi dosegli zastavljene cilje, so:
– sprotno preverjanje znanja v obliki kratkih, pogostih preverjanj znanja s kvalitetno povratno informacijo;
– utrjevanje, povezovanje vseh obravnavanih vsebin;
– vključevanje nalog, ki terjajo višje taksonomske stopnje, v redni pouk;
– vključevanje inovativnih metod poučevanja.

Ob koncu šolskega leta bomo evalvirali, kako uspešni smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev. Spremljali bomo:
– kako uspešni so naši učenci pri reševanju nalog, ki preverjajo bralno pismenost pri različnih predmetih;
– uspešnost pri preverjanju znanja;
– učni uspeh učencev;
– dosežke pri NPZ;
– dosežke pri tekmovanjih, natečajih, projektih;
– realizacijo pouka;
– zadovoljstvo uporabnikov.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH
Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah.
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše skupine.
V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah (MUS) pri slovenščini, angleščini in matematiki.

Angleščina
– V 6. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v heterogenih MUS.
– V 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v treh heterogenih MUS.
– V 8. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v heterogenih MUS.
– V 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v eni skupini v homogeni in dveh heterogenih MUS.
Matematika
– V 6. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v heterogenih MUS.
– V 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v dveh heterogenih in eni homogeni MUS.
– V 8. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v heterogenih MUS.
– V 9. razredu bo pouk potekal v eni homogeni in dveh heterogenih MUS.
Slovenščina
– V 8. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v heterogenih MUS.
– V 9. razredu bo pouk potekal v eni homogeni in dveh heterogenih MUS.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost