Skoči na glavno vsebino

Ravnateljica

Spoštovani sodelavci, cenjeni starši in predstavniki ustanovitelja, Občine Ivančna Gorica!

Poslanstvo šole je izobraževati in vzgojno delovati na otroke in mladostnike. Učiti in vzgajati jih za to, da bi vedeli in znali svoje znanje uporabiti, ga deliti in z njim tvorno sodelovati v najrazličnejših skupnostih. Prisluhniti je potrebno vsakemu otroku in po potrebi vzgojno-izobraževalno delo prilagoditi vsakemu izmed njih. V otroku je potrebno poiskati njegova močna področja, njegovo znanje in ne neznanja. Upoštevati je potrebno otrokove pravice, obenem pa učence spominjati tudi na njihove dolžnosti in pravice. Osnovna naloga naše osnovne šole je kakovosten pouk, ki temelji na razvijanju pozitivne, spodbudne, inovativne in ustvarjalne klime.

Smo šola, ki:

  • omogoča učencem, da razvijajo svoja znanja in dosegajo širok spekter dosežkov in rezultatov v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi;
  • usposablja učence tako, da bodo zmožni uporabiti pridobljena znanja v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo;
  • vzgaja učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti;
  • v katero učenci radi prihajajo zaradi znanja, ki ga pridobivajo prek zanimivih in raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru;
  • se trudi, da bi učenci oblikovali pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovali vse oblike življenja;
  • pri svojem delu izhaja iz razumevanja vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja;
  • je strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju;
  • daje učencem znanja, s katerimi bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Vse te naloge smo zapisali v letnem delovnem načrtu. V njem smo zapisali vsebino, obseg ter razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom. Določili smo vsebino in obseg ter razporeditev dodatnega in dopolnilnega pouka, individualno in skupinsko pomoč, dodatno strokovno pomoč, interesne dejavnosti ter druge dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določili tudi delo šolske svetovalne službe, šolske knjižnice, računalnikarja, vodje šolske prehrane. V LDN smo načrtovali sodelovanje šole s starši, oblike sodelovanja z okoljem, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, z raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in drugimi akterji, ki lahko pripomorejo k uspešnemu uresničevanju programa osnovne šole.

LDN temelji na Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o osnovni šoli in na številnih drugih zakonih in podzakonskih aktih, ki so vezani na področje vzgoje in izobraževanja oz. vanj posegajo. Država postavlja temeljne cilje, ki jim mora slediti sleherna osnovna šola, a zavedamo se, da kljub temu obstajajo posebnosti in razlike med šolami. Te se kažejo predvsem v različnih pristopih, oblikah in metodah dela ter v nadstandardnih programih oz. dejavnostih, ki jih šola ponuja svojim učencem. Široka izpeljava vsebin, dobra organizacija, materialni pogoji in pozitiven odnos staršev ter zunanjih dejavnikov do šole so zagotovilo za uspešno delovanje šole. Tako bomo med letom zavzeto in odgovorno opravljali vse zakonsko predpisane in načrtovane naloge ne glede na to, ali bomo zaradi izrednih razmer ponovno primorani izvajati izobraževanje na daljavo ali pa bomo tako kot leta poprej izvajali pouk v šoli. Zavzemali se bomo za odprte odnose in dobro sodelovanje s starši ter ožjim in širšim okoljem.

Seveda so bistveni pri vsem tem tehnično-administrativni delavci, pedagoški delavci in ravnateljica šole, ki s svojo strokovnostjo, inovativnostjo, zavzetostjo, sodelujočim pristopom dvigujejo ugled in kakovost šole. LDN šole razčlenjuje in zagotavlja izvedbo obveznega programa, dni dejavnosti in razširjenega programa, življenja in dela osnovne šole s podružnicama v Temenici ter v Bolnišnici za otroke. Oblikovali so ga delavci šole, učenci, starši in ostali družbeni dejavniki.

Angelca Mohorič,
ravnateljica

Dostopnost