Predstavitev šole

…»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore … Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Šolo obiskuje 401 učencev, 386 v matični šoli, 15 v Podružnični šoli Temenica. Podružnično šolo v Centru za zdravljenje bolezni otrok je v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 267 učencev.

Pouk poteka v dopoldanskem času; od 1. do 9. razreda v matični šoli v 18 oddelkih, v 5 oddelkih podaljšanega bivanja in v 1 skupini jutranjega varstva ter varstva vozačev. V Podružnični šoli Temenica so kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, skupina jutranjega varstva ter oddelek podaljšanega bivanja. V Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v okviru 4 oddelkov oziroma skupin.
Želimo postati šola:

 • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi,
 • ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo,
 • ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti,
 • v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru,
 • ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja,
 • ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja,
 • ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju,
 • ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Posebno pozornost bomo namenjali:

 • spodbujanju branja, maternemu jeziku in domoljubju,
 • bralni pismenosti,
 • vzgojnim vrednotam s poudarkom na medsebojni komunikaciji in pozdravljanju,
 • spodbujanju sporazumevalne jezikovne zmožnosti, povezovanju med jeziki, ki jih govorijo učenci naše šole,
 • uvajanju prvega in drugega tujega jezika v redni in dodatni program dela šole,
 • nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami,
 • učnim oblikam in metodam, ki bodo temeljile na pouku zunaj šolskih učilnic,
 • vključevanju učencev v dodatne aktivnosti, ki jih nudijo šola in zunanji ponudniki,
 • sprotnemu spremljanju uresničevanja nalog in ciljev LDN,
 • racionalni kadrovski zasedbi,
 • racionalni porabi finančnih sredstev,
 • nadaljevanju mednarodnega povezovanja s šolo iz Hirschaida,
 • prometni varnosti in trajni mobilnosti,
 • urejanju šolskega prostora.