Komisije

Komisija za sprejem otrok v prvi razred

Sestavljajo jo šolski svetovalni delavci, šolski zdravnik – pediater, učiteljice in vzgojiteljice. Komisija na podlagi zdravnikovega mnenja, mnenja strokovnih delavcev in želje staršev odloča o sprejemu otrok v 1. razred oziroma o odložitvi šolanja na podlagi pisne vloge in soglasja staršev.
Komisijo vodi Irena Novak.

Komisija za socialne in materialne zadeve

Komisija za socialno-materialne zadeve zbira predloge staršev in pripravlja podlage za ugotavljanje upravičenosti do finančne podpore ter socialne obravnave posameznih primerov, ki se pojavljajo v šolskem prostoru. Komisija predloge posreduje šolskemu skladu. Komisijo sestavljajo:
– Anton Linec,
– Lidija Oštir,
– Jana Grabljevec,
– Vida Bregar Tomažič,
– Marija Zajc in
– Irena Novak.
Koordinatorica in vodja komisije je Irena Novak.

Pritožbena komisija

Na podlagi 60. b in 60. c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) je svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični imenoval pritožno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev.
Sestavljajo jo naslednji člani:
– Nejka Omahen Šikonja (predstavnica delavcev šole),
– Lidija Oštir (predstavnica delavcev šole),
– Vida Bregar Tomažič (predstavnica delavcev šole),
– Anton Linec (predstavnik delavcev šole),
– Irena Novak (predstavnica delavcev šole),
– Bojana Križman (strokovna delavka druge šole),
– Katja Košak Šket (predstavnica staršev),
– Edvard Strah (predstavnik staršev).

Komisija za vpis v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov

Ob koncu pouka v šolskem letu podeljujemo:
– zlati znak in vpis v Zlato knjigo učencem, ki so izjemno uspešni na izobraževalnem področju,
– srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov učencem, ki so na tekmovanjih dosegli izjemne dosežke ter bili izjemno prizadevni na vzgojnem, socialnem ter humanitarnem področju,
– šolsko priznanje za prizadevno šolsko in izvenšolsko delo,
– razredno priznanje za uspeh in prizadevnost v razredu.

Člani komisije:
– Mojca Bohinec
– Lea Kastelic,
– Karla Oven,
– Martina Zajc,
– Barbara Kostrevc,
– Vesna Konda,
– Angelca Mohorič.
Delo komisije koordinira Mojca Bohinec.

Inventurna komisija

V skladu z določili finančnega poslovanju imamo na šoli vzpostavljen sistem popisnih komisij, ki jih usmerja centralna popisna komisija v sestavi Anton Linec, Nives Kržičnik in Jakob Murnc.

Komisija za šolsko prehrano

V šoli se zavedamo pomena uravnotežene prehrane za zdravje odraščajočega organizma, tako glede psihičnih kot fizičnih sposobnosti. Zato smo se odločili, da na tem področju staršem in učencem priskočimo na pomoč in jim ponudimo pester izbor prehranskih obrokov. Posebej poudarjamo pomen zajtrka za uspešen začetek delovnega dne, na kar ima vsekakor največji vpliv družina s primernim odnosom do hrane in prehranjevanja.
Svet zavoda je na svoji seji 28. 9. 2012 sprejel pravilnik šolske prehrane, v katerem je zapisano, da vsa vprašanja v zvezi s prehrano rešuje komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo:
 Sonja Škof, vodja šolske prehrane;
 članica Jelka Rojec, pomočnica ravnatelja;
 članica Barbara Drenik, predstavnica razredne stopnje;
 članica Barbara Kostrevc, predstavnica predmetne stopnje;
 Darja Krznar, vodja prehrane in ZHR v Vrtcu Ivančna Gorica;
 član Silvo Kastelic, vodja šolske kuhinje;
 član Rok Štrempfelj, predstavnik staršev.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost