Delo z nadarjenimi

Temeljna načela dela z nadarjenimi učenci so: širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov z upoštevanjem individualnosti posameznega učenca.

V skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci se v 3. razredu na predlog učitelja izvede evidentiranje uspešnih učencev. V okviru tega se identificira področja nadarjenosti posameznega učenca in izvede psihološko testiranje z merjenjem splošne intelektualne sposobnosti učenca.

Strokovni delavci šole se povezujejo in sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju obogatitvenih dejavnosti na šoli. Z mrežo različnih ponudb, s spodbujanjem ustvarjalnosti, kreativnosti ter s širitvijo in poglabljanjem znanja se načrtuje vključevanje nadarjenih učencev v različne šolske in obšolske aktivnosti in dopolnilne programe.

Pri posameznem učencu se upošteva sposobnosti in močne interese z vzpostavljanjem mentorskih odnosov med učencem in učiteljem skozi različne oblike sodelovalnega učenja. Ob tem je pomembno, da ima učenec tudi spodbudno podporo staršev.

Učence se usmerja v različne dejavnosti in aktivnosti na šolski, lokalni in državni ravni (v sodelovanju z zunanjimi športnimi, kulturnimi in izobraževalnimi institucijami), tako na likovnem, glasbenem, dramskem, literarnem, gibalnem in tehničnem področju.

Skozi vse šolsko leto se učence spodbuja k obiskovanju različnih oblik dodatnega pouka, ki omogočajo priprave na tekmovanja iz znanj. V šolskem letu organiziramo preko dvajset tekmovanj iz znanj za učence od 1. do 9. razreda.

Učence se spodbuja k vključevanju v različne večdnevne tematske tabore in strokovne ekskurzije,  ki jih za posamezno šolsko leto pripravi šola in za projekte, ki jih vodijo strokovni delavci.

Učenci so dvakrat v letu povabljeni k sodelovanju pri  mednarodni izmenjavi s šolo v nemškem mestu Hirschaid.

Uspehe učencev prepoznamo in nagradimo med in ob zaključku šolskega leta, ko se vpišejo v Zlato knjigo učenci, ki so uspešni na učnem področju in v Knjigo dosežkov, kamor se vpišejo učenci z dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanj, športa, glasbene in likovne umetnosti in podobno.