Jutranje varstvo, podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence prvih razredov devetletne osnovne šole od 6.00 do 7.20, kar je skupaj 4,2 pedagoške ure. Jutranje varstvo bo organizirano tudi za učence ostalih razredov do popolnitve skupine (28 učencev). V primeru, da bo učencev več, bomo organizirali dodatno skupino, za katero pa bo potrebno varstvo plačati. Delo v jutranjem varstvu v matični šoli koordinira Sonja Škof, v PŠ Temenica pa Lidija Oštir.

Varstvo učencev in varstvo vozačev

Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli je OŠ za učence vozače dolžna organizirati varstvo.

Varstvo vozačev je organizirano od 11.00 do 13.45 oziroma do odhoda prvega avtobusa. Namenjeno je vozačem in učencem podaljšanega bivanja, ki šolo zapuščajo pred 14. uro.

Varstvo vozačev opravljajo razredne in predmetne učiteljice. Učenci morajo po končanem pouku oditi v prostor za varstvo vozačev ali pa zapustiti šolske prostore. Učitelji v varstvu vodijo dnevnik prisotnosti učencev, ki je podlaga za obvestila staršem o obisku njihovih otrok v varstvu.

Varstvo vozačev od 11. do 12. ure poteka v matičnih učilnicah, od 12. do 14. ure bo praviloma potekalo v učilnici 303.

Za varstvo učencev vozačev od 1. do 5. razreda in za njihov odhod s prvim avtobusom morajo poskrbeti dežurni učitelji na razredni stopnji in razredne učiteljice. Za nadzor učencev, ki čakajo na drugi avtobus (praviloma so to učenci razredne stopnje), mora na avtobusni postaji poskrbeti dežurni učitelj na razredni stopnji. Za nadzor učencev, ki odhajajo z avtobusom po 13. uri, je zadolžen dežurni učitelj predmetne stopnje.

Podaljšano bivanje

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Še posebej poudarjamo, da v času podaljšanega bivanja učenec opravi le del domačih nalog. Skupaj s starši mora nalogo dokončati doma in se pripraviti na pouk za naslednji dan.

Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje. Pri svojem delu učitelj sodeluje z razredničarko.

Podaljšano bivanje ni varstvo, temveč nadgradnja rednega programa oziroma pouka. Za tovrstno obliko se sicer odločajo predvsem starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni. Vključevanje učencev v program je prostovoljno. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi. Staršem programa ni potrebno posebej plačevati (razen za različne dodatne materiale, ki jih učenci potrebujejo pri pouku v OPB); za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, plačajo le prehrano.

V letošnjem šolskem letu bomo imeli organiziranih pet oddelkov podaljšanega bivanja na matični šoli in oddelek na PŠ Temenica; delo bo koordinirala Martina Ratajec.