Skoči na glavno vsebino

Pouk

Pouk je ena izmed najpomembnejših komponent vzgojno-izobraževalnega procesa. Vsi udeleženci si želimo kakovosten pouk, ki bi učence pritegnil, v njih vzbudil vedoželjnost in jih pripeljal do znanja, ki bi bilo trajno in uporabno. Na podlagi nacionalnih preverjanj znanja strokovni aktivi MAT, SLJ in tretjega predmeta vsako leto naredijo natančno analizo o naših močnih in šibkih področjih poučevanja ter naredijo načrt, kako ohraniti močna in kako odpraviti šibka področja.

Cilji, ki smo si jih zadali za to šolsko leto:

 • spodbujati sprotno učenje učencev;
 • še naprej izboljševati bralno pismenost;
 • nadaljevati z izboljšavami na področju računalniške pismenosti;
 • povezovati različne vsebine (znotraj istega predmeta);
 • izboljšati utemeljevanje ter uporabnost in trajnost znanja.

Dejavnosti, s pomočjo katerih naj bi dosegli zastavljene cilje, so:

 • sprotno preverjanje znanja v obliki kratkih, pogostih preverjanj znanja s kvalitetno povratno informacijo;
 • utrjevanje, povezovanje vseh obravnavanih vsebin;
 • vključevanje nalog, ki terjajo višje taksonomske stopnje v redni pouk;
 • vključevanje inovativnih metod poučevanja.

 Ob koncu šolskega leta bomo evalvirali, kako uspešni smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev. Spremljali bomo:

 • kako uspešni so naši učenci pri reševanju nalog, ki preverjajo bralno pismenost pri različnih predmetih;
 • uspešnost pri preverjanju znanja;
 • učni uspeh učencev;
 • dosežke pri NPZ;
 • dosežke pri tekmovanjih, natečajih, projektih;
 • realizacijo pouka;
 • zadovoljstvo uporabnikov.

Zavedamo se, da pouk na daljavo ne more v celoti nadomestiti pouka v šoli, ki poteka v običajni učilnici. Je pa zagotovo dobra pomoč pri izvedbi pouka takrat, ko pouk v šoli zaradi različnih razlogov ni mogoč. Več o izobraževanju v razmerah povezanih s pandemijo si lahko preberete v dokumentu.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti. V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše skupine. V tem šolskem letu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah (MUS) pri slovenščini, angleščini in matematiki.

Angleščina   

 • V 8. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v heterogenih MUS.
 • V 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v heterogenih MUS.

Matematika

 • V 6. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v štirih heterogenih MUS.
 • V 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v štirih heterogenih MUS.
 • V 8. razredu bo pouk potekal  v dveh heterogenih in eni homogeni MUS.
 • V 9. razredu bo pouk potekal v štirih heterogenih MUS.

Slovenščina

 • V 8. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v heterogenih MUS.
 • V 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v heterogenih MUS.
Dostopnost