Skoči na glavno vsebino

Povezovanje in sodelovanje z lokalno in državno ravnjo

Šola bo pri svojem delu odprta in bo sprejela vse pobude okolja za sodelovanje, predvsem pa pomoč za zagotovitev boljših materialnih pogojev. V prvi vrsti se bo šola vključevala v življenje in delo občine s svojim prispevkom pri družbenih aktivnostih in različnih akcijah.

 • Z Občino Ivančna Gorica (ustanoviteljico šole) sodelujemo na področju financiranja in investicijsko-vzdrževalnih del v šoli, prav tako pa tudi pri organiziranju šolskih prevozov. Z njimi se dogovarjamo o izvajanju nadstandardnih programov, sodelujemo pa tudi pri pripravi raznih kulturnih in športnih prireditev.
 • Za strokovno pomoč pri projektih 9-letne osnovne šole, usmerjanju učencev s posebnimi potrebami, izvajanju inovativnega, projektnega in drugega strokovnega dela se redno povezujemo z Zavodom RS za šolstvo, OE Ljubljana.
 • Z MIZŠ sodelujemo na področju vsebinskih, organizacijskih in finančnih podlag vzgoje in izobraževanja.
 • Z Zavodom za šport RS Planica sodelujemo pri izpeljavi interesnih programov športa otrok in mladine ter projekta Zdrav življenjski slog.
 • S Šolo za ravnatelje sodelujemo na področju izobraževanja strokovnih delavcev.
 • S CŠOD sodelujemo pri organizaciji šol v naravi in različnih taborov.
 • Z Ministrstvom za kmetijstvo sodelujemo v okviru projekta Subvencioniranje šolskega sadja.
 • Z osnovnimi in srednjimi šolami sodelujemo pri organizaciji različnih tekmovanj v znanju ali športu, pri organizaciji prevozov na tekmovanja, likovnih razstavah, projektih. S srednjimi šolami bomo sodelovali tudi pri predstavitvah šol našim devetošolcem.
 • Sodelujemo s Centrom za socialno delo Grosuplje zaradi skupnih obravnav nekaterih učencev naše šole ter z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica pri izvajanju zdravniških pregledov učencev in izvajanju zobozdravstvene dejavnosti v šoli.
 • S Policijsko postajo Grosuplje izvajamo preventivne aktivnosti.
 • Z Vrtcem Ivančna Gorica oziroma z enoto Čebelica iz Šentvida pri Stični neposredno sodelujemo, saj dva oddelka delujeta v naši stavbi.
 • Z Župnijskim uradom Šentvid pri Stični usklajujemo urnik za izpeljavo veroučnih ur.
 • Z vodstvom organizatorjev največje amaterske zborovske pevske prireditve pri nas, Tabora slovenskih pevskih zborov, se povezujemo in sodelujemo pri celoletni organizaciji in izvedbi.
 • Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Ivančna Gorica, sodelujemo pri organiziranju in izpeljavi kulturnih prireditev.
 • Z Zvezo šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica izvajamo preventivno dejavnost v zvezi s prometom.
 • S Komunalnim podjetjem Grosuplje sodelujemo pri ozaveščanju učencev o ravnanju z odpadki, pri nabavi košev za odpadke in zabojnikov za papir ter pri izvedbi ekoloških akcij.
 • Z uredniškim odborom lokalnega časopisa Klasje in Radia Zeleni val sodelujemo pri informiranju občanov.
 • S krajevnimi skupnostmi in z društvi na lokalni ravni sodelujemo pri pripravi, organizaciji in izpeljavi različnih prireditev.

Dostopnost