Ravnatelj

Šolo upravlja ravnatelj Janez Peterlin, pedagoški vodja in poslovodni organ.

Nagovor ravnatelja

Uspeh ni samoumeven. Je nekaj, za kar se je treba potruditi. Končalo se je šolsko leto, drugo pa je že odprlo svoja vrata. Da smo uspešni, tako na učnem kot vzgojnem področju, zgovorno pričajo naši statistični podatki. Uspeh pripisujemo učiteljem, ki svoje delo opravljajo zavzeto in odgovorno, učencem, ki svoje dolžnostni prav tako prizadevno izpolnjujejo in spoštujejo dogovore, staršem, ki verjamete v dobro delo učiteljev in podpirate svoje otroke, lokalni skupnosti, ki nam nudi optimalne pogoje za naše delovanje, in nenazadnje tudi državi, ki s svojo politiko izobraževanja skrbi, da je naše izobraževanje uspešno in blizu mednarodnega vrha.

Začenjamo novo šolsko leto, v katerem si vsi želimo, da bi potekalo skladno z našimi pozitivnimi pričakovanji. Učenci si želijo dober učni uspeh in dobro počutje v šolskem prostoru, starši si želite predvsem varno in spodbudno okolje, v katerem bo otrok pridobil znanja in sposobnosti, ki jih bo koristno uporabil v svojem življenju. Strokovni delavci pa si želimo, da bi skupaj z učenci in starši ustvarili okolje sožitja, razumevanja, medsebojne podpore, solidarnosti in strpnosti.

Učenci, počitnice so končane in prihaja čas, ko morate svoje misli, razmišljanje in energijo v celoti usmeriti v šolsko delo. Na tej točki je pomembno predvsem na kakšen način se boste lotili dela, katere cilje si boste postavili in kako vztrajni boste pri doseganju le-teh. Znanje je tisto, kar v življenju šteje, šola pa je zagotovo eno pomembnejših, če ne kar najpomembnejše mesto za pridobivanje znanja. Vsekakor je za črpanje novih izkušenj potreben resen pristop do šolskega dela, spoštovanje dogovorov in upoštevanje učiteljevih napotkov ter dogovorjenih norm obnašanja.

Starši, tudi v letošnjem šolskem letu učencem poleg rednega pouka ponujamo številne dodatne možnosti, kot so izbirni predmeti, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti … Seveda pa bo ta ponudba učinkovita, če jo bodo učenci optimalno izkoristili. Vsekakor je potrebno, da starši ves čas spremljate delo otroka, ga spodbujate in ob morebitnih negativnih učno-vzgojnih odklonih odreagirate. Povezujte se z razrednikom in skupaj iščite rešitve s pomočjo učiteljev šole, šolske svetovalne službe in, če bo potrebno, tudi z zunanjimi inštitucijami, ki delujejo na tem področju.

Naj sodelovanje s šolo temelji na osebnih stikih in naj bodo pisna obvestila, šolska spletna stran … v pomoč pri spremljanju šolskega dogajanja. Želimo, da bo šolsko leto ustvarjalno, temelječe na medsebojnem sodelovanju in zaupanju, ki bo učencem prineslo znanje in vzgojne vrednote, nam učiteljem in vam staršem pa zadovoljstvo nad opravljenim delom.