Ravnatelj

Šolo je do 31. 1. 2020 upravljal ravnatelj Janez Peterlin, s 1. 2. 2020 pa je delo ravnateljice prevzela ga. Angelca Mohorič.

Nagovor ravnatelja

Dobra komunikacija temelji na osebnih stikih!

Novo šolsko leto je čas, ko si zastavimo nove cilje in začrtamo  nove poti. Vendar smisel poti ni samo cilj. So osebe, dogodki in  izkušnje, ki jih doživimo na poti do cilja.
V preteklem šolskem letu smo nanizali obilo prijetnih dogodkov in pridobili mnogo neprecenljivih izkušenj. Izpostavimo samo uspehe našega mladinskega pevskega zbora, ki je pokazal veličino trdega dela in udejstvovanja tudi izven šolskih okvirjev. V veliki meri smo sodelovali znotraj šole, povezali pa smo se tudi z mnogimi zunanjimi institucijami. Kreativna udeležba in sodelovanje v šoli je pravica in pogoj h kakovostnemu življenju ter pomembna sestavina aktivnega izobraževanja. Tudi v prihajajočem šolskem letu se bomo vključevali v odmevne prireditve, športne dogodke in dejavnosti, v katerih bodo sodelovali naši učenci.
Novo šolsko leto poleg rednega pouka ponuja učencem številne  izbirne predmete, dopolnilni in dodatni pouk, interesne  dejavnosti … Učenci naj možnosti izkoristijo, se povezujejo v  aktivnosti in dejavno življenje v šolskem prostoru. Starši, otroka spodbudite k vključevanju ter pozitivnemu odnosu do vseh možnosti, hkrati pa se tudi sami povezujte z učitelji, sodelujte v pogovorih in sestankih ter ohranjajte osebni stik s šolo. Le-ta lahko prinese obojestransko zadovoljstvo. V pomoč naj vam bo šolska spletna stran, seveda pa se bomo vseskozi trudili, da boste o aktualnih zadevah obveščeni tudi preko šolskih obvestil. Zavedamo se, da osnovnošolsko izobraževanje ne prinese samo pozitivnih izkušenj.
Pomembno je izpostaviti tudi posamezne skrbi. Prav v šolskem prostoru so pogoste, ne le med učenci in učitelji, ampak tudi med starši. Velikokrat so slednje neizražene, neopažene ali celo načrtno prezrte. Učitelju so lahko vidne le, če s starši vzpostavi odnos, temelječ na zaupanju, aktivni komunikaciji in sodelovanju ter jih tako s pomočjo strokovnih kompetenc poskuša odpraviti ali omiliti. Zelo pomembno pri tem je, da ste starši prav tako pripravljeni vzpostaviti strpen odnos s strokovnimi delavci in z njimi sodelovati v dobro otrokovega celostnega razvoja.
Menimo, da smo v novo šolsko leto vstopili pripravljeni, motivirani in polni ambicij. Želimo si kreativno, ustvarjalno, zaupanja in povezovanja polno šolsko leto, ki naj učencem, staršem in učiteljem prinese pozitivne izkušnje, nova spoznanja, predvsem pa naj bo to leto, ki bo učencem prineslo znanje in vzgojne vrednote, nam učiteljem in vam staršem pa zadovoljstvo
nad opravljenim delom ter skupno osebnostno rast.

Janez Peterlin,
ravnatelj