Skoči na glavno vsebino

Predstavitev šole

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2022/2023 obiskuje na matični šoli 446 učencev in 15 na Podružnični šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični deluje tudi Bolnišnica za otroke. V šolskem letu 2021/22 je Bolnišnico za otroke obiskovalo 187 učencev, ki so prihajali iz 123 slovenskih šol.

Pouk poteka v dopoldanskem času od 1. do 9. razreda na matični šoli v 19 oddelkih in 6 oddelkih podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter oddelek podaljšanega bivanja. V Bolnišnici za otroke pouk poteka praviloma v 4 oddelkih, število ur pouka prilagajamo številu prisotnih učencev. Skupaj imamo 24 oddelkov.

Šolanje učencev na domu

Izobraževanje na domu je urejeno v Zakonu o osnovni šoli (členi 88.–92.). Zakon staršem daje možnost, da uveljavljajo pravico do izobraževanja svojih otrok na domu. Starši morajo najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo, na katero je otrok vpisan. Med šolskim letom pravice do izobraževanja na domu ni možno uveljavljati. Zakon ne zahteva, da bi morali starši utemeljiti razloge, iz katerih uveljavljajo to pravico, morajo pa šolo o tej obliki izobraževanja obvestiti za vsako šolsko leto posebej.

V tekočem šolskem letu se bodo na domu šolali trije učenci (2., 3. in 6. razred).

Želimo postati šola:

  • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi;
  • ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo;
  • ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti;
  • v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru;
  • ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja;
  • ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja;
  • ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju;
  • ki bo dajala učencem znanja, s katerimi bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Poslanstvo šole je izobraževati in vzgojno delovati na otroke in mladostnike. Učiti in vzgajati jih za to, da bi vedeli in znali svoje znanje uporabiti, ga deliti in sodelovati v najrazličnejših skupnostih.

Prisluhniti je potrebno vsakemu otroku in po potrebi vzgojno-izobraževalno delo prilagoditi vsakemu izmed njih. Potrebno je poiskati v otroku njegova močna področja, njegovo znanje in ne neznanja. Upoštevati je potrebno otrokove pravice, obenem pa učence spominjati tudi na njihove dolžnosti in pravice.

Osnovna naloga naše osnovne šole je kakovosten pouk, ki temelji na razvijanju pozitivne, spodbudne, inovativne in ustvarjalne klime.

 

Dostopnost