Zdrava šola

Kratka predstavitev dejavnosti Slovenske mreže zdravih šol

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami. Od aprila 2019 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 409 ustanov (327 osnovnih šol, 70 srednjih šol, 10 dijaških domov, 2 zavoda, kar pomeni 72 % vseh slovenskih OŠ oz. 60 % vseh OŠ, SRŠ in dijaških domov). Za širitve smo se odločili na predlog vključenih šol ter interesa novih, saj se jim je projekt zdel koristen in spodbuden za njihova okolja. Mreža že od začetka deluje s podporo Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, območne koordinacije pa so prevzele območne enote NIJZ. V teh 25 letih je projekt prerasel v program, proces oz. način miselnosti, kar se kaže v stabilni mreži šol, ki poskušajo s sistematičnim delom ohranjati in izboljševati zdravje svojih učencev, učiteljev in staršev. (Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Zdrave šole, ki so pristopile v Slovensko mrežo zdravih šol, zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Tega se lotevajo s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo začrtanih nalog. Pri tem celostno pristopajo k zdravju, iščejo možnosti, ki jim jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja posredujejo preko učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Pri izvajanju projekta Zdrava šola sledimo 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, med učitelji in učenci ter med učitelji.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpirata pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Slovenska mreža zdravih šol deluje na 6 ključnih področjih:

 1. Politika zdravja v šolah
 2. Fizično okolje šole – notranjost, zunanjost
 3. Socialno okolje
 4. Izobraževanje – znanje, veščine, spretnosti
 5. Povezave z domom in lokalno skupnostjo
 6. Dostopnost do zdravstvene oskrbe

Naša šola se je v aprilu 2019 vključila v Slovensko mrežo zdravih šol. Pridobila je naziv Zdrava šola.

Za vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol je bilo potrebno predstaviti kriterije zdravih šol, ki jih že izpolnjujemo, in hkrati imenovati tim zdrave šole. Ta je sestavljen iz predstavnikov učiteljev, učencev, staršev, zdravstvene službe in predstavnikov lokalne skupnosti.

Prvo leto je namenjeno vključitvi in spoznavanju delovanja mreže zdravih šol.

Z vsakim naslednjim šolskim letom pa je potrebno načrtovati dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta.

Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko rdečo nit, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto.
V šolskem letu 2019/2020 bomo naše delovanje na področju zdravja posvetili vzgoji in izobraževanju v realnem in digitalnem svetu ter možnim pristopom šole k preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost