Katalog informacij javnega značaja

 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Osnovna šola Ferda Vesela, Šentvid pri Stični
  Šentvid pri Stični 46
  1296 Šentvid pri Stični
  Telefon: (01) 7887-802
 • Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični,
  Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok
  Šentvid pri Stični 44
  1296 Šentvid pri Stični
  Vodja šole: Katja Peršak,
  e-pošta: katja.persak@guest.arnes.si
 • Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični,
  Podružnična šola Temenica
  Temenica 2
  1296 Šentvid pri Stični
  Telefon: 01 7874-147
  Vodja šole: Lidija Oštir,
  telefon: 01 7874-147,
  e-pošta: lidija.ostir@osferdavesela.si

Organigram zavoda

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 • Janez Peterlin, ravnatelj
 • Telefon: (01) 7887-808
 • janez.peterlin@osferdavesela.si
 • Jelka Rojec, pomočnica ravnatelja
 • Telefon: (01) 7887-809
 • jelka.rojec@osferdavesela.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • hišni red OŠ Ferda Vesela
 • pravila hišnega reda
 • Pravilnik o vzgojnem načrtu
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Ukrepi za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenju na delovnem mestu
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda
 • Pravila o delovanju šolskega sklada
 • Poslovnik o delu sveta staršev
 • Pravila šolske prehrane
 • Načrt integritete

Državni predpisi

zakonodaja.sio.si

www.pisrs.si

www.mizs.gov.si

 

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Druge povezave na državne registre Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si
Državni izpitni center: http://www.ric.si

Predpisi EU

dostop do zakonodaje evropske unije

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

http://www.mss.gov.si/index.php?id=72

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt
 • Publikacija šole
 • Realizacija letnega delovnega načrta
 • Letno poročilo za leto
 • Finančni načrt za leto
 • Načrt šolskih poti

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
 • Seznam zaposlenih

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Urniki učencev
 • Urniki oddelkov
 • Urnik dopoldanskih govorilnih ur
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Šolski koledar za šolsko leto
 • šolska publikacija
 • Cenik malic in kosil
 • Seznam učbenikov
 • Vozni redi šolskih prevozov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.osferdavesela.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 • Šolski koledar za šolsko leto
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Publikacija
 • Vozni red šolskih prevozov
 • Razpored govorilnih ur
 • Jedilnik