Subvencionirana prehrana

Na področju subvencioniranja šolske prehrane se poenostavlja postopek pridobivanja te pravice. Staršem ne bo več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca ali dijaka na dan 1. 9. 2018 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2018, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2018 ali ker otroškega dodatka sploh niso uveljavljali, svetujemo, da starši avgusta 2018 vložijo vlogo za otroški dodatek.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2018/2019, mora v mesecu avgustu 2018 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2018 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

V primeru dodatnih navodil vas bomo o le-teh obveščali na naši spletni strani.

Stroške prehrane boste starši poravnavali preko položnic, ki jih bodo razredniki razdelili učencem do 10. v mesecu. Rok za plačilo je do 18. v mesecu. V primeru, da strošek za prehrano ne bo poravnan do izdaje naslednje položnice, se prehrana za učenca ukine do poravnave dolga.