Vstopanje in nadzor šolskih prostorov

Vstopanje v šolske prostore

Šola ima za vstopanje predšolskih otrok, učencev, staršev, zaposlenih in obiskovalcev v šolske prostore štiri vhode.

Glavni vhod na vzhodni strani je namenjen praviloma učencem 2. in 3. triletja, njihovim staršem, zaposlenim in obiskovalcem. V času izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa je odprt od 7.00 do 15.00 ure.

Stranski vhod na vzhodni strani je namenjen praviloma učencem 1. triletja, njihovim staršem in zaposlenim. V času izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa od 8.00 do 11.00 je vhod zaprt oziroma zaklenjen.

Vhod na vzhodni strani v športno dvorano je namenjen učencem v času izvajana pouka športne vzgoje na zunanjih površinah ter najemnikom prostorov v telovadnici. Vstop obiskovalcev v telovadnico je dovoljen le pod nadzorom šolskega delavca.

Vhod na severni strani mimo otroških igral je izključno namenjen potrebam vrtca, ki ima prostore v šoli.

Vstopanje in izstopanje skozi varnostne vhode je strogo prepovedano, razen ob izjemnih dogodkih.

Varovanje in nadzor vstopanja v šolo

Varovanje garderobe in obutve ter nadzor vstopa v garderobo izvajajo delavci šole.

V šolskih prostorih se lahko zadržujejo le učenci šole in zaposleni, starši pa v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov ter nujnih obiskov v šoli. Neznanim osebam je dovoljen vstop samo v primeru službenih obveznosti. Vsi starši in drugi obiskovalci dobijo ustrezne informacije pri učencu informatorju, ki je v preddverju glavnega vhoda.

Nadzor nad izvajanjem vstopa v šolo skozi glavni in stranski vhod do začetka pouka izvajajo dežurni delavci šole. V času po končanem pouku, praviloma od 15.00 ure dalje, je glavni vhod šole zaklenjen, dostop je mogoč na vhodu 1. triletja.

Dežurni strokovni delavec mora učencu informatorju od 7.00 do 7.20 ure izročiti dežurni list. V dežurni list učence informator vpisuje prihode in odhode obiskovalcev, zamujanje učencev k pouku, odhodi učencev iz šole v času odmorov in pouka ter vse nepravilnosti, ki niso skladne s hišnim redom šole. Po končanem dežurstvu ob 13.00 uri dežurni list podpišeta učenec informator in dežurni strokovni delavec, list nato učenec informator odda v tajništvo šole.

Nadzor in obnašanje v šolskih prostorih

Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, učilnicah, večnamenskem prostoru, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole.

Učenci po končanem pouku odidejo k interesnim dejavnostim, v prostore za varstvo vozačev oziroma skrajšano podaljšano bivanje ali pa zapustijo šolske prostore in odidejo domov.

Pri dnevih dejavnosti (športni, naravoslovni, kulturni dnevi, ekskurzije, tabori in šola v naravi) veljajo ista pravila vedenja kot v času rednega pouka.

Učenci v šolo prihajajo točno, vendar največ 10 minut pred pričetkom pouka.

Učenci, ki prihajajo v šolo pred 7.05 uro, morajo k jutranjemu varstvu oziroma v prostor za varstvo.

Od 7.00 do 7.15 ure učenci počakajo na pouk pred glavnim vhodom, razen prvošolcev, ki lahko prihajajo v jutranje varstvo tudi po sedmi uri zjutraj. V primeru neprimernega vremena lahko pod nadzorom dežurnega učitelja vstopajo v preddverje glavnega vhoda šole.

Zapuščanje šole v času pouka in med odmori je učencem brez dovoljenja strokovnih delavcev šole strogo prepovedano. Učenec izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odsotnost pisno ali ustno sporočijo starši.

Pouk se mora začeti skladno z urnikom in šolskim zvoncem, v primeru zamujanja mora učitelj učenca vpisati v dnevnik. Če je učitelj odsoten več kot 10 minut, dežurni učenec o tem obvesti vodstvo šole.

Po zvonjenju in v času odmora učenci pospravijo razred, pobrišejo tablo in zapustijo urejeno učilnico.

V času glavnega odmora – malice morajo učenci pomalicati v razredu in še posebno pozornost nameniti temu, da zapustijo učilnico urejeno.

Učenci se v šoli gibljejo umirjeno, prepovedano je tekanje, prerivanje, kričanje, medsebojno fizično in verbalno obračunavanje. Dolžni so skrbeti za svoje osebne predmete ter za predmete in opremo šole. O vsaki nastali škodi, kraji, nasilju in drugih nepravilnostih so dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali pa vodstvo šole.

Uporaba mobilnih telefonov je v šoli prepovedana, razen z izrecnim dovoljenjem učitelja. Če učenec kljub prepovedi uporablja mobilni telefon, se mu ga začasno odvzame in o tem obvesti starše, ki ga prevzamejo pri učitelju ali v tajništvu šole.

V šoli in šolskem prostoru je brez dovoljenja učiteljev in vodstva šole prepovedana uporaba avdio in video ter drugih naprav, ki lahko posegajo v zasebnost učencev in zaposlenih.

Učenci vozači odidejo na avtobusno postajo 5 minut pred odhodom avtobusa, ob prihodu avtobusa se postavijo v vrsto in posamično vstopajo v avtobus. Prednost pri vstopanju v avtobus imajo mlajši učenci, pri izstopanju pa starejši učenci.